31 Mart 2010 Çarşamba

Microsoft Dynamics: soluzioni gestionali per l'azienda

DynamicsERP Le soluzioni software per il business cercano, sempre più, di offrire funzionalità avanzate ed elevata flessibilità a costi contenuti: questo è ciò che chiedono le aziende e questo è l’obiettivo di Microsoft nello sviluppo di nuovi applicativi software per le imprese. Il portafoglio di prodotti per le aziende, Microsoft Dynamics, assicura questo tipo flessibilità colmando il gap tra il mondo del software collaborativo e il mondo transazionale delle applicazioni aziendali.
Sei scenari di innovazione
Il software gestionale Microsoft ha l’obiettivo di rispecchiare il modello di business delle aziende, grazie a una progettazione delle applicazioni incentrata sulle persone e i processi per adattare il software in modo semplice e conveniente quando si verificano cambiamenti nell’organizzazione o nei processi di business.
La progettazione delle applicazioni Microsoft Dynamics è basata su sei grandi temi:

Maggiore controllo per gli utenti.
La completa integrazione tra la piattaforma Microsoft e le applicazioni di gestione aziendale garantisce ai dipendenti più tempo per concentrarsi sulle attività strategiche per cui non è necessario l’utilizzo di software. Un’applicazione aziendale efficace deve supportare in modo integrato i processi e le diverse tipologie di attività che ne dipendono. Le informazioni di business acquisite tramite questi programmi si integrano completamente con le applicazioni per la produttività personale, consentendo a team e dipendenti di creare con la massima facilità report, preventivi e fogli di lavoro utili e accurati.

Supporto alla capacità decisionale
.
L’esigenza espressa più di frequente dagli utenti di applicazioni aziendali è quella di ottenere le informazioni giuste al momento giusto. L’impegno di Microsoft è offrire applicazioni in grado di supportare la capacità decisionale per tutti gli utenti, indipendentemente dal ruolo che svolgono in azienda. L’identificazione delle informazioni che non rientrano nelle soglie preimpostate consente agli utenti di lavorare in modo più efficace.

Connettività
.
Le aziende devono poter eseguire transazioni in formato elettronico con i propri clienti e fornitori in modo efficiente, personalizzato e conveniente. Il settore del software sta manifestando un grande interesse nei confronti degli standard emergenti per i Web service, un insieme di tecnologie per lo scambio di documenti in formato elettronico e l’integrazione delle applicazioni via Internet. Per le applicazioni aziendali questo significa principalmente scambio di dati tra sistemi eterogenei.

Processi adattivi.

Le aziende richiedono soluzioni progettate in base a processi adattivi, che siano in grado di cambiare ed evolversi di pari passo con le attività di business. Questi processi includono un approccio basato su modelli in cui il comportamento del sistema è determinato da metadati centralizzati, strumenti di modellazione visiva, un motore per il coordinamento dei processi e una logica applicativa implementata in componenti configurabili.

Costo di gestione dei sistemi.

Le organizzazioni chiedono soluzioni caratterizzate da un Total Cost of Ownership (TCO) ben definito, che renda semplici e convenienti la valutazione, l’acquisto, la configurazione, lo sviluppo e la manutenzione del sistema. Tutte queste fasi devono risultare parte integrante del prodotto. L’applicazione richiede caratteristiche di “riconfigurabilità gestibile” che permettano di conservare le personalizzazioni anche dopo l’installazione degli ultimi service pack e aggiornamenti del sistema.

Certezze sui “fondamentali”.

Le aziende si aspettano che i propri sistemi abbiano caratteristiche mission-critical, che siano operativi 24 ore su 24, oltre a facilmente personalizzabili e configurabili. Inoltre, soprattutto le piccole e medie aziende, si aspettano che la potenza delle applicazioni aziendali non implichi un ulteriore livello di complessità e la necessità di dedicare un team alla loro manutenzione.

http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics ERP Global Partner

Microsoft Dynamics AX – İnsan Kaynakları Yönetimi

dynamics_ax_hrm

En Değerli Kaynak İnsan… Günümüzde kurumların en büyük varlığı ellerindeki kaliteli ve kalifiye insan kaynağı. Bu kaynağı oluşturmak, elde tutmak ve iş amaçlarına paralel olarak en verimli biçimde kullanmak günümüz şirketleri için vazgeçilmez hale geldi. Microsoft Dynamics AX, insan kaynaklarını kurumun her noktasında yönetmek ve en verimli biçimde kullanabilmek için gerekli olan tüm araçları sunarak şirketlerin verimliliğine büyük ölçüde katkıda bulunuyor.
İnsan Kaynakları Yönetimi I, II, III : Microsoft Dynamics AX, çalışan bilgilerinin yapılandırılmış ve kolaylıkla ulaşılabilir bir biçimde tutulmasına ve insan kaynakları sürecinde gerekli olan her türlü dokümantasyonun en kolay biçimde oluşturulmasını mümkün kılar. Ayrıca Microsoft Dynamics AX, İK süreçlerindeki başarılı uygulamaların standartlaştırılması, insan kaynağı ile en etkili iletişimin kurulacağı mecraların oluşturulması gibi konularda da komple bir yapı sağlar. Microsoft Dynamics AX ile insan kaynağının iş amaçları çerçevesinde oluşturulması, geliştirilmesi yönünde bir yol haritası oluşturulmasına da olanak sağlar.

Anketler
: Pazarlama ve satış sürecinde bir diğer önemli konu, müşterilerin beklentilerini ve fikirleri hızlı ve doğru biçimde alabilmek. Microsoft Dynamics AX, müşterilere ve hatta çalışanlara yönelik çevrimiçi anketlerin kolaylıkla hazırlanmasına imkân vererek bu bilgi akışını etkinleştirir. Bu anketlerin hazırlanması, hiçbir teknik bilgiye gerek olmadan gerçekleştirilebiliyor. Bu anketleri üst düzey yöneticiler, insan kaynakları uzmanları ve ihtiyaç duyan tüm yetkililer kolaylıkla oluşturup kullanabilir.

İş Süreçleri Yönetimi
: İş amaçlarına ve iş stratejilerine en uygun süreçlerin oluşturulması ve hayata geçirilmesini sağlayan Microsoft Dynamics AX, zamanlamalar, sorumluluklar, öncelikler ve durum bilgileri gibi birçok parametre ışığında işin en akıcı ve doğru biçimde gerçekleşmesine imkân verir.

Kurumsal Karne
: Microsoft Dynamics AX, temel performans kriterleri ışığında işin akışının belirlenen amaçlara uygunluğunu ortaya koyacak araçları sağlar. Böylelikle kurumlar, amaçları çerçevesinde performansın durumunu net biçimde görme imkânına kavuşur.

Kurumsal Portal:
Günümüzde bilgi, kurumların en önemli değeri haline geldi. Bilgiyi kurum içerisinde ve dışında etkin biçimde paylaşmak başarının ilk şartı. Microsoft Dynamics AX, Kurumsal Portal özelliği sayesinde bilgi paylaşımını etkili, düşük maliyetli ve kişiselleştirilmiş bir yapıya kavuşturur. Kurum içerisinde bilgi paylaşma süreçlerinde kişiselleştirilmiş, farklı ihtiyaçlara yönelik web tabanlı yapılar oluşturmaya imkân veren Microsoft Dynamics AX, çalışanların her noktadan istedikleri bilgiye ihtiyaçları çerçevesinde erişmesini sağlar. Müşteriler, iş ortakları gibi kurum dışı ilgililer ile bilginin paylaşılması süreci de Microsoft Dynamics AX sayesinde özelleştirilebilen bir yapıya kavuşur. Bunun sonucunda müşterilere özel self servis alanlar yaratmak, iş ortaklarıyla daha etkin iletişim kurmak ve tüm bunları internet üzerinden kolaylıkla ve düşük maliyetlerle yapmak mümkün olur. Microsoft Dynamics AX kullanan şirketler, müşterilerinden gelen verileri çok kısa zamanda tedarikçileri ile üstelik tedarikçilerin ihtiyaç duyduğu içerik formatında paylaşarak verilen siparişlerin akıcı ve hatasız gerçekelştirilmesi becerisini kazanır. Kurumsal Portal kapsamında iç ve dış iletişimin benzersiz bir bütünleşmesi söz konusu olduğu için tedrikçilerden veya değer zincirinin diğer üyelerinden gelen her türlü mesaj, anında ilgililere aktarılır bilgilenmesi gereken herkese ulaştırılır.

Kurumsal Portal Kuralları:
Oluşturulan kurumsal yapı üzerinde kullanıcıların gerek duydukları her işlemi kolaylıkla ve en az eğitim ihtiyacıyla gerçekleştirebilmeleri büyük avantaj sağlar. Bu bağlamda Microsoft Dynamics AX, çalışanların dünyanın her yerinden ihtiyaç duyacakları bilgilere kolaylıkla erişmelerini mümkün kılmak için biçimlendirilmiş, önceden tanımlanmış roller atanmasına imkân verir. Bu roller, sayesinde farklı kullanıcıların özellikleri önceden tanımlanarak süreçler otomatize edilir. Böylelikle kullanıcıların sadece ihtiyaç duydukları konular ile ilgili doğru ve yeterli bilgiye erişmesi mümkün kılınır. İşlemler çok daha hızlı ve akıcı biçimde gerçekleştirilir .

http://www.pargesoft.com/ Microsft Dynamics AX Çözüm Ortağı

30 Mart 2010 Salı

Microsoft Dynamics CRM – Social Networking


Social Networking for Sales Social networking also promises significant benefits for sales organizations by providing them with new ways to find, connect with, and understand their customers. Despite the opportunities, some uncertainty remains towards social networking in many sales organizations. Cautious or more established salespeople may view social networking as an unproven channel that takes them away from “core sales activities.” But for every hesitant salesperson there is a hungry and resourceful one that is looking for the next competitive advantage. Increasingly, sales organizations are realizing the benefits of incorporating social networking into their traditional sales processes.

Find and connect with new prospects
In sales the hunt is always on for the next deal, and social networks provide a rich prospecting resource. Unlike traditional channels, social networks provide the added benefit of allowing a salesperson to gauge a prospect’s interest through their online profile before communication is initiated. For example, if done respectfully and in accordance with the terms of service for each social networking site used, prospects will often be more receptive when approached informally or through a common contact on a relevant subject than they would to a cold call. The Social Networking Accelerator for Microsoft Dynamics CRM provides key capabilities to help sales organizations gauge interest and find prospects by:

- Tapping into social networking contacts to jumpstart “warm” lead generation efforts.
- Identifying prospects by focusing on conversations and topics relevant to the product or service.
- Better measuring the online influence of each contact based on follower counts and postings.
- Leveraging online career information to better understand the contact or decision maker.

Engage in more meaningful conversations
While they will not replace traditional relationship-building activities, social networks do provide sales organizations with a new tool to build and enhance relationships with prospects or customers. With the ability to quickly identify and integrate key online data points with the main customer data repository, salespeople can engage prospects and customers with all the relevant information at their fingertips. The Social Networking Accelerator for Microsoft Dynamics CRM can help sales organizations engage in more relevant conversations by:

- Engaging in online discussions with prospects and customers right within the core sales force automation solution.
- Viewing social networking conversation history within the customer system of record.
- Instantly seeing a social networking profile for each contact for a more holistic customer view.
- Effortlessly creating new contacts in Microsoft Dynamics CRM from social networking contacts.
- Easily creating an opportunity in Microsoft Dynamics CRM directly from social networking sites.

Better understand your customers
Social networking sites can also provide a wealth of information about customers and their interests, lifestyles, and attitudes–data that might otherwise be difficult or impossible to acquire. Paired with the right analysis capabilities, publicly available customer data from social networking sites can provide an additional layer of insight into customer preferences, behaviors, and sentiment, which can lead to more successful sales interactions.
The Social Networking Accelerator for Microsoft Dynamics CRM can help sales organizations better understand customer attitudes and interests by:

- Leveraging interests and discussion threads for more relevant conversations.
- Sorting incoming messages by account, status, and other criteria for greater relevancy.
- Analyzing interests and discussion threads to hone in on key trends.
- Better tracking relevant professional events such as job changes and promotions.
- Leveraging out-of-box reports to identify chief online champions and influencers.

Social Networking for Customer Service
Increasingly, customers are using social networks as an important channel to find, receive, and communicate information about the products and services they use. This change in customer behavior creates both opportunities and challenges for customer service organizations. Social customers expect service delivered through their channel of choice, often with a personal touch. And they are certainly not afraid to express their views or displeasure. Social networks provide a rich source of unfiltered feedback and a dialogue that can be invaluable in identifying service issues and spotting opportunities for product improvement. Thus, used correctly, social networking channels can help customer service organizations be more effective and create value for the business. In addition, social networks provide an interaction channel that not only helps remove perceived barriers between customers and companies, but may also reduce the cost of service. However, when all is said and done, social networking is another communication channel and something that should not be done in a vacuum. It needs to be embedded in the everyday processes of customer service organizations and delivered in a consistent manner for the true benefits to be realized.

Create an early warning system for product issues
One often mentioned observation about social customers is that they aren’t shy about sharing their experiences online. Tracked and harnessed, these opinions and views can provide a valuable early warning system for organizations and help them identify emerging problems or zero in on the top issues for a particular product. The Social Networking Accelerator for Microsoft Dynamics CRM can help customer service organizations better monitor and identify customer issues within Microsoft Dynamics CRM by:

- Proactively monitoring social networks for key words, complaints, and issues relating to a brand.
- Monitoring chronic complainers to identify top potential service issues.
- Seeing social networking conversation history right within the customer system of record.
- Tracking the number of influencers and followers of a given topic or issue.

Provide efficient multi-channel service By the very nature of its opt-in and shared interest structure, social networking can help customer service organizations address customer issues in a highly efficient manner. As these customers turn to social networking sites for help, organizations have the opportunity to help them en masse, for example, by posting information in relevant communities or providing self-help capabilities through the Web. This in turn can reduce call volumes and has the additional benefit of increasing satisfaction among the growing mass of customers who expect this kind of service. A report by DMG Consulting, a leading call center consultancy, shows new and emerging channels can help service organizations increase service coverage and reduce call volumes at a relatively moderate cost (Fluss, 2009).
The Social Networking Accelerator for Microsoft Dynamics CRM can help service organizations better address customer needs by:

- Making knowledge base articles publicly searchable so savvy customers can find information themselves without burdening the contact center.
- Addressing new issues by posting a response online quickly and automatically tracking responses.
- Leveraging the power of community-driven support as an additional channel.
- Instantly creating a case in Microsoft Dynamics CRM from online conversations and addressing the case through an established problem resolution process.

Tap into new feedback channels
Social networking sites enable organizations to track service issues in more places, thereby gathering more intelligence on their products and on customer experiences with them. With social networking, customer service organizations have an opportunity to leverage unfiltered feedback to drive business improvement. For example, user communities may provide the first public feedback on a new product release, or usability hiccups may appear as an increase in user questions posted online. This kind of information can help customer service organizations create a valuable feedback loop, helping them improve the business while at the same time improving customer satisfaction. The Social Networking Accelerator for Microsoft Dynamics CRM can help service organization analyze and better leverage customer feedback right within Microsoft Dynamics CRM by:

- Tracking feedback by monitoring and participating in customer communities.
- Identifying the most talked-about issues and using them for improvement in products and services.
- Creating a mechanism to elicit feedback from customers and creating an idea repository.
- Conducting aggregate analysis and identifying key customer service trends and patterns.

Technology Requirements
Social networking, in combination with customer relationship management, can enhance an organization’s marketing, sales, and service efforts. But to take advantage of social networks in a way that is consistent, sustainable, and open to analysis, organizations need customer management solutions that provide the right capabilities. By investing in Microsoft Dynamics CRM, companies receive:

- A holistic CRM suite with robust marketing, sales, and customer service capabilities for easy sharing of information and a 360-degree customer view.
- A familiar and easy-to-use interface through the native Microsoft Office Outlook® client for Microsoft Dynamics CRM.
- Seamless integration to key social networking sites, allowing Microsoft Dynamics CRM users to directly track and leverage data and relationships from them.
- Insightful analysis capabilities that enable organizations to capture and make sense of customer data.
- Robust workflow capabilities that can be used to capture and automate business processes.
- A CRM application built on a flexible service-oriented-architecture (SOA), providing a scalable and highly flexible infrastructure for innovation.
- An extensible data model that supports traditional CRM, but also provides the flexibility to address changing customer paradigms and new business models.
- Ease of customization that enables organizations to tailor the solution to their unique business needs.

Conclusion
The surging popularity of social networking sites is indisputable. Yet many organizations still struggle to translate it into real business benefits. By acquiring tools that let them manage their social networking initiatives alongside traditional marketing, sales, and service activities, organizations can take advantage of social networking without losing focus on their core business. Ultimately, success will lie with those businesses that can integrate social networking’s wealth of customer data, unfiltered feedback, and informal conversations into existing customer management initiatives and processes. Microsoft helps our customers achieve this goal through the Social Networking Accelerator for Microsoft Dynamics CRM. This solution equips organizations with the capabilities to better listen, respond, and analyze social network activities. By applying that insight, Microsoft Dynamics CRM allows organizations to better integrate this emerging channel into existing business processes for a more holistic and effective customer management approach—something that will continue to be paramount for success.

For More Information
For more information about the Social Networking Accelerator for Microsoft Dynamics CRM, see http://crm.dynamics.com/
http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics AX CRM NAV Global Partner

CRM and Social Networking – Microsoft Dynamics CRM

The Intersection of Social Networking and CRM
What does social networking have to do with CRM? At the heart of any business are customers, and social networking represents an opportunity to build even more mutually rewarding and candid relationships with those customers. But for organizations to realize tangible business benefits, they need to better plan, manage, and measure their social networking efforts. This is precisely where CRM intersects with social networking.

Adam Sarner, Gartner analyst, contends that in social networking, “CRM is where you are going to see the ROI in the business model as opposed to anywhere else. It’s all about connecting and engaging in new ways with customers,” (McKay 2009). This isn’t surprising. Customers using social networks want meaningful engagement with companies. And businesses want a way to manage and measure their forays in social networking. When social networks and CRM work together well, businesses gain the ability to better listen to customer conversations and engage social customers on their own terms while managing and measuring their efforts to do so. Social networks, by bringing in otherwise untapped and unmanaged online conversations, also help organizations get closer to a true 360-degree view of the customer so they can further optimize their marketing, sales, and customer service efforts.


A combined strategy for richer customer interactions
The combination of social networking and CRM provides an enormous opportunity to enrich customer interactions and give businesses a way to manage and measure how they use social networking while successfully engaging social customers. A Gartner Research report calls social networking a “disruptive influence” on the CRM market, challenging companies to innovate and adjust (Metz, 2008). There are, however, some basic strategies that can help organizations better leverage social networking as part of their overall customer management strategy:

- Treat social networking as a new channel within CRM. Many companies already use CRM solutions to manage customers, contacts, interactions, and communications, so it makes sense to continue to use customer management tools when these activities move into social networking channels.

- Enhance and extend CRM through social networking. While social networking activities can be considered as an additional channel in CRM, they also extend and enhance the capabilities of CRM with new ways of engaging customers and managing conversations.

- Play to the strengths of both CRM and social networks. Use CRM and social networking sites together to better listen to customers, analyze information, and respond to customers in a way that’s meaningful to them.
Social Networking Accelerator for Microsoft Dynamics® CRM In order to help businesses implement these strategies, Microsoft offers the Social Networking Accelerator for Microsoft Dynamics CRM. Accelerators for Microsoft Dynamics CRM are add-on modules developed to address specific business needs. The Social Networking Accelerator allows Microsoft Dynamics CRM users to discover online conversations, identify influential people, and engage with them on social networking sites using their customer system of record—Microsoft Dynamics CRM. Additionally, the Social Networking Accelerator for Microsoft Dynamics CRM includes the same easy-to-use interface and industry leading analytics that allow organizations not only to capture data but also make sense of it. With the Social Networking Accelerator for Microsoft Dynamics CRM, marketing professionals can identify their most influential advocates and better manage the brand. Sales professionals can discover new leads and zero in on key data points, and customer service agents can proactively identify and address issues.

Social Networking for Marketing
Perhaps the biggest benefactor of social networking is the marketer. Social networking provides marketing organizations with new insights into their brand, innovative ways to execute and track grass-roots marketing programs, and new methods to turn fragmented online conversations into actionable insights. To do so, though, organizations will need ways to monitor, understand, and participate effectively in those conversations and leverage them in conjunction with existing marketing programs and processes.  

Increase brand awareness
The first step in engaging social customers is to listen to what they’re saying. While social networking sites provide a rich source of customer opinions and attitudes, the challenge is to capture this information in a useful form and in a way that benefits the business. The Social Networking Accelerator for Microsoft Dynamics CRM can help organizations increase the awareness of their brand and products and improve market sentiment by:

- Identifying key influencers in each product area to increase brand awareness.
- Automatically tracking public online conversations of interest within the customer system of record.
- Rating and tracking the sentiment of specific social networking conversations.
- Tracking online reaction to new announcements or developments.
- Keeping track of competitors by monitoring their public online conservations.
- Using social networks as a source of market research by creating online focus groups.


Better leverage online channels
Social networks can also provide an excellent opportunity for grass-roots online marketing initiatives. Because social networks tend to be egalitarian and informal, they have the potential to appeal to customers at a personal level in a way that’s difficult through traditional channels. Marketing via social networking sites, however, does not replace traditional marketing. Instead, it should be treated as an additional channel with its own unique characteristics that complement other marketing efforts, an approach that can ultimately enhance the effectiveness of all channels. The Social Networking Accelerator for Microsoft Dynamics CRM can help marketing organizations engage social customers while managing and tracking their efforts by:

- Quickly spotting developing PR or perception issues and addressing them with pinpoint responses.
- Authoring social networking messages directly from the customer system of record.
- Automatically tracking responses to social networking messages or conversations.
- Seamlessly integrating social networking channels into existing marketing methodologies.
- Launching online marketing programs that engage social customers in their preferred environment.
- Seamlessly tracking responses and leads generated from online marketing efforts.

Measure results
As social networks continue to emerge as a viable marketing vehicle, organizations will need flexible analytical tools to take that information and turn it into actionable insights. With these tools, social networking data can greatly enrich and expand upon information from traditional sources. The Social Networking Accelerator for Microsoft Dynamics CRM can help organizations capture useful data from social networks by:

- Identifying and tagging public online conversations about their product, brand, and industry.
- Analyzing message effectiveness by measuring impressions, replies, and other key metrics.
- Using pre-built analytics to track follower count and identify evolving trends in real-time.
- Gaining instant visibility into brand health with the Social Networking Dashboard.
- Using powerful analysis capabilities to identify the biggest online champions, influencers and complainers.


http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics AX CRM NAV Global Partner

29 Mart 2010 Pazartesi

ÜRETİM YÖNETİMİ – ERP / MRP

İşletmelerin rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri üç ana parametreye (kalite, verimlilik ve maliyet) bağlanmıştır-ki son zamanlarda bu parametrelere dördüncüsü “hızlı tepki verme” de eklenmiştir. Bütün bunlar kıt kaynakların etkin kullanılmasına bağlıdır. Bu kaynaklarda hammadde-malzeme, işgücü, makine ve teçhizat ve finansmandır. Bu kaynakların etkin ve gerçekçi kullanılması üretim planlama ve kontrol faaliyetleri ile yani ÜRETİM YÖNETİMİ ile mümkündür.

Günümüzün global iş ortamında şirketler hızlı bir değişim ve değişimin getirdiği yeni fırsatlarla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Rekabet tüm işletmeleri daha yüksek düzeylerde hizmet vermeye iterken, gelişen teknoloji de ürünlerin yaşam döngülerini kısaltarak ve şirketleri yeni teknolojileri benimsemeye ya da pazar paylarını kaybetme riskine katlanmaya zorlamaktadır.

Yerel bazdan ulusal ve uluslar arası baza tırmanmış olan rekabet, rekabet gücünü korumak ve geliştirmek isteyen işletmelerin vizyon ve stratejilerini yeniden yapılandırmalarını gerekli hale getirmiştir. Katı ve bazende acımasız rekabet, işletmeleri ürün/hizmet kalitelerini artırmaya, pazara tepki hızını yükseltmeye ve bunları başarırken de maliyetlerini düşürmeye zorlamaktadır. Her işletme, bir tedarik zinciri içindedir. Değişimlere hızlı ve ekonomik tepki verebilmek için, işletmenin tüm fonksiyon, süreç ve kaynaklarının entegre bir şekilde planlanması ve kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Bu sürekli değişim ortamında rekabette başarılı olmak, değişen iş koşullarını önceden tahmin edebilmek ve bunlara hızla yanıt verebilmek demektir. Şirketinizin bunu yapabilmesi için işinizin tüm cephelerini güçlü ve esnek bir biçimde destekleyen sağlam bilgi sistemlerine ihtiyacı vardır. Bu sistemler şirketinize, iş uygulamalarından ve örgütsel yapılardan lojistik, proje yönetimi, finans, servis, dağıtım, nakliye ve imalata kadar her cephede değişimlere uyum sağlama yeteneği kazandıracaktır. Bütün bunları İşletme Kaynaklarını iyi planlamak ve yönetmekle yapmak mümkündür.

Değişimle birlikte talepte çeşitlilik, teslim sürelerindeki kısaltma, kalitenin ön plana çıkması ile birlikte yepyeni üretim yönetimi anlayışını getirdi 20.yy. sonlarına doğru arz/talep ilişkisi 1980’lere kadar arzın yönlendirdiği Push by the industry (Sanayi’den kaynaklanan itme ) iken yeni dönemde yerini talepin yön verdiği Pull by the Customer’a ( müşteriden gelen kaynaklanan çekme ) kavramına bıraktı.

1930’lu yıllarda başlayarak başlayarak kullanılan istatistiksel stok kontrol yöntemleri( yeniden siparişş, ekonımik sipariş miktarı,ABC klasmanı vb.gibi ) bilgisayarların gelişmesi ve özellikle 1980’liyıllarda PC’lerin yaygınlaşması ile birlikte yepyeni bir dünyaya açıldı

ABD ve bazı batı ülkelerinde geliştirilen kantitatif bazı yöntemlerle, önce MRP ( Malzeme İhtiyaç Planlaması ) ve daha sonra geliştirilen MRP ll ( Üretim Kaynak Planlaması ) ve nihayet, ERP (İşletme Kaynakları Planlaması ya da Kurumsal Kaynak Planlaması )’na ulaşıldı. Bu yöntemde ortak amaç, çok çeşitli ve yüksek variasyonlu ürünlerin üretim sürecinde insan gücünden en verimli yararlanmak ve; hammadde, ara stoklar ve mamul stoklarını en aza indiren, hatta sıfır stok’u hedef alan üretim yönetimi sistemlerine ulaşmaktı.

Üretim Yönetimin de; Üretim , Üretim süreçleri ve yönetim söz konusudur.

Ekonomistlerin “ Fayda yaratmak” diye tanımladıkları üretimi, mühendisler; Bir fiziksel varlık üzerinde onun değerini artıracak bir değişiklik yapmayı yada hammadde veya yarı mamulü mamule dönüştürmek şeklinde tanımlıyorlar...

Yönetim kavramını da “Değişen çevrede sınırlı olan kaynakları kullanarak, organizasyon amaçlarına etkili ulaşmak için başkaları ile işbirliği yapmaktır”diye tanımlarsak Üretim Yönetiminde ki parametrelerden “Üretim Planlama”nın birinci derecede önemini vurgulamış oluruz.

ÜRETİM PLANLAMA TEKNİKLERİ

İşletmelerin yapısına göre üretimi ve bunu ilgilendiren girdileri kontrol altına alacak ve sistemli takip edecek Üretim Planlama ve Kontrol ; işletmenin hemen hemen tüm departmanları ile yakın ilişkili ve bilgi alışverişinde bulunmayı zorunlu kılar.

ÜPK tekniklerinin öğrenilmesi ve başarı ile uygulanması; mühendislik , matematik, istatistik, işletmecilik ve yöneticilik bilgilerinin, kazanılan tecrübelerin ışığında dikkatli bir sentezi ile gerçekleşebilir.

Üretim planlaması gelecekteki üretim faaliyetlerinin düzeylerini veya limitlerini belirleyen fonksiyondur.

Üretim Planlamanın Gerekliliği :

1-Üretim sistemlerinde çeşitlilik, yoğunluk, karmaşıklığı

2-İşletme içi faaliyetlerde koordinasyon zorluğu

3-Departmanlar arası bağımlılık, ilişkilerin gelişmesi

4-Tedarik ve depolama faaliyetleri

5-Hizmet kalite ve fiyat rekabeti

6-İşletme ekonomisi gereği; işgücü, makine ve malzemenin kullanımı, kayıplarının minimize

edilmesi zorunluluğu üretim planmasını gerekli kılan sebeplerin başında gelir.

ÜRETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI

Üretim planlarında öncelikle ele alınan veri taleptir. Doğaldır ki müşteri memnuniyeti önde gelir

1-Zaman: Tahminlerin kapsadığı zaman aralığı uzadıkça duyarlık azalır. ( aylık ile yıllık plan)

2-Ayrıntıya inme derecesi: Talep tahmini yapılacak mamul sayısı arttıkça duyarlık azalır.

PLANLAMADA TEMEL SEÇENEKLER

1-Üretim hızını stok maliyetlerinin yükselmesi pahasına sabit tutmak

2-Talebin mevsimlik dalgalanmalarını üretim hızını değiştirerek karşılamak , stokları minimum düzeyde tutmak

3- İki alternatifin uygun kombinasyonunu uygulamak

Bu temel seçenekler dışında; Son zamanlar da adından sıkca soz edilen “Esnek Üretim Planlaması” ve” Stratejik Planlama”’dan da söz edilmektedir.

PLANLARININ UYGULANMASI:

Kısa vadeli planlama “ pratik” planlama; uzun vadeli planlama “ stratejik “ planlama kavramları içinde yer almaktadır.

Standart üretim yapan işletmelerde planlama, siparişe göre üretim yapan işletmelere göre daha kolaydır. Yıllık talep tahminleri ve bunların aylara göre dağılımı mevcut makina kapasitelerine göre programlama ve sonra makinaların boş zamanlarının saptanması ve bu zamanlarında üretime yönlendirilmesi ile işlem büyük ölçüde tamamlanır . Ancak bu planlamada serbest zamanların karlı üretimlere yönlendirilmesi ve maliyetlerin de göz önünde tutulmasını gerektirir.

Siparişe dayalı üretim yapan işletmelerde planlama daha zorlaşır ve önem kazanır. Zira ürün özel olduğundan fazla üretilmeyecek, belli zamanda tamamlanacak ve sevk edilecektir. Makinenin bu siparişin arkasından boşta kalmaması için yeni siparişin hazırlıkları tamam olmalıdır. Siparişe bağlı çalışan işletmelerde aylık planlamanın zorluğu, Yönetimi, üretim planlamasını haftalık yapmaya zorlar. Zira üretim planlamacı bir hafta sonrasını görmekte güçlük çeker veya aşırı plan değişikliği, planın başarısını azaltır.

1-Üretim Hızını Sabit Tutmak :

Bir işletmenin Direkt işçilik giderleri dışındaki işçilikler; Endirekt işçilikler ve Genel işletme giderleri genelde üretimin artması yada azalmasında pek fazla değişken değildirler. Şöyle ki bir işletmede çalışan makine sayısını azaltmak yada çoğaltmak endirekt çalışanların sayısını pek fazla etkilemez. Yönetim pozisyonundaki ustalar,mekanik ve elektrik bakımcılar vinç ya da forklift operatörleri, muhasebe, personel elemanları aşçı, bekçi gibi çalışanların giderleri aynen devam eder. Bu durumda üretimin maliyeti bu çalışanların da giderlerine göre hesaplandığından, üretimin hızının sabit tutulması yani düşürülmemesi temel hedef olmalıdır.Çünkü üretim düşerse, maliyetler yükselecek, kar azalacak; belki de zarar söz konusu olacaktır. Bu tip planlamalarda ihmal edilen ama önemli bir sorun haline gelebilen “stok maliyetleri”dir. Üretimini satabilen işletmelerde bu sorun olmaz. Ürettiğini sat!. Ne kadar fazla üretebilirsen o kadar maliyet azalacak, kar artacaktır. Bu model. Stok sorunu olmayan işletmeler için geçerlidir. Ürettiklerini zaman zaman stoka koyan işletmelerde yer ve finans gündeme gelince bu plan geçerliliğini yitirir. Dağ gibi stoklara dağ gibi de para gerekir.

2-Talebin mevsimlik dalgalanmalarını üretim hızını değiştirerek karşılamak

, stokları minimum düzeyde tutmak.

Talep mevsimlere göre değişken ise, örneğin kola, dondurma gibi mevsime göre değişen taleplerde stok yapılması hem ekonomik olarak hem de son kullanım ömrü, olarak zorlaşır. Bu durumda stoka üretim yerine üretimin azaltılması zorunlu bir yol olur. Doğaldır ki yaz aylarında daha yüksek kapasite kış aylarında kısmi kapasite kullanımı ve üretimin buna göre yapılması gerekir.

3-Bu iki alternatifin kombinasyonu: Bir yandan bazı üretim tiplerinde üretim hızını sabit tutarken diğer yandan mevsimlik dalgalanmaya göre bazı tiplerin üretimini azaltmak yada ara vermek bu alternatif için geçerli olabilir. Örneğin dondurma yapan bir işletme kendisini süt ürünlerinin başka bir tipini de üretebilirse, yoğurt, yağ vb. üretim hattında talebi sürekli olan tiplerde üretim hızı sabit, değişken olan tiplerde değişken üretim ile bu kombinasyonu sağlayabilecektir.

4-Esnek Üretim Planlaması:

Eğer tüm planlar, varsayımlar ve çevre koşulları beklendiği gibi sonuçlansaydı, değil “ Esnek Üretim Planlaması”na Üretim planına dahi ihtiyaç olmazdı. Çünkü, “Üretim Planı” Satış Bütçesi”nin bir türevi olurdu. Oysa iş dünyası ve koşulları sürprizlerle doludur. Hele oynak piyasalar ve kriz ortamları satış, üretim ve alım bütçelerini kökünden değiştirmekte, yeni yeni kurallar ortaya çıkarmaktadır. Amaç, “Vakit, Nakit ve Kalite’nin verimli yönetimi” olduğuna göre Planlama kriterlerinin bu doğrultuda incelenmesi gerekir.

İstenildiği zaman değiştirilebilen üretim planına esnek üretim planı adı verilmektedir.

Bu sayede

· Yüksek ham madde stoklarına,

· Çok düşük ürün stoklarına,

· Uygun olmayabilen bir kapasite dağılımına

· Çok yüksek müşteri memnuniyetine ulaşılmış olunur.

Kısaca dört ana grupta sıralanan bu parametrelerde, değer ve koruma riski yüksek olan ürün stoklarının en az seviyeye inebilmesi şüphesiz büyük avantajdır.

Hammadde stoklarının en düşük seviyede tutulabilmesi ise,

· Çok kısa “tedarik süreleri” ne

· Ürün, ürün türevleri ve hammadde ilişkisinde doğru planlamaya bağlıdır.

Kaynak :  Atilla Filiz  (ati mühendislik eğitim yönetim danışmanlık)

www.pargesoft.com Microsoft Dynamics ERP Çözüm Ortağı

28 Mart 2010 Pazar

Why Microsoft Dynamics solutions for automotive suppliers?

The automotive industry continually adopts new technologies to face emerging challenges. Original equipment manufacturers (OEMs) put pressure on tiered suppliers to reduce costs, increase output, improve quality, and deliver more frequently. To stay competitive, suppliers must implement more flexible, powerful, and responsive production systems.

bnnr-automotive
Microsoft Dynamics business management solutions give automotive manufacturers the key capabilities needed to be more responsive to customers and suppliers. Our solutions can enable automotive companies and their suppliers to reduce time to market, improve plant floor production, and link supply chains more effectively to production.

Improve operations and reduce costs

  Support a variety of release accounting methods, including cumulative order management, Kanban, and long-range forecasting 830 Production Release Transactions.

  Help lower system costs by supporting lean manufacturing capabilities.

Develop profitable customer relationships

  Provide a comprehensive view of customer information.

  Coordinate multi-channel communications with customers.

  Improve customer support by more effectively tracking and monitoring customer needs and requests.

Build connections to suppliers and vendors

  Utilize automotive production demands to enable operations and suppliers' operations to react quickly.

  Drive transparency down the supply chain to second- and third-tier suppliers directly from auto makers' forecasts.

  Shorten development cycles by integrating product development with manufacturing, accounting, purchasing, and suppliers.

www.pargesoft.com Microsoft Dynamics AX CRM NAV Global Partner

26 Mart 2010 Cuma

Consumer Driven Planning for Microsoft Dynamics AX

hero-loesungenDie Fähigkeit, Markttrends zu interpretieren, ist ein wesentlicher Bestandteil fundierter Absatzplanung und eine Voraussetzung für hervorragende Leistungen für Hersteller und Distributoren. Consumer Driven Planning for Microsoft Dynamics AX gibt Ihnen mehr Transparenz, damit Sie ein detailliertes Vertriebsbudget bis zur Produkt- und Kundenebene entwickeln und zuverlässige Verkaufsprognosen erstellen können, welche die Anforderungen der verschiedenen Vertriebskanäle berücksichtigen. Steigern Sie die Effektivität Ihrer Promotions und Events, reduzieren Sie schlecht laufende Abverkäufe, optimieren Sie die Bestände im gesamten Liefernetzwerk und sorgen Sie für rechtzeitigen Nachschub.
Consumer Driven Planning for Microsoft Dynamics AX basiert auf der Microsoft-Plattform.
Ihre Vorteile mit Consumer Driven Planning for Microsoft Dynamics
- Festlegung detaillierter Vertriebsbudgets
- Zuverlässige Absatzplanung
- Sortimentsplanung und Category Management
- Promotionplanung für strategische Abverkäufe
- Nachschubsteuerung / Sales & Operations Planning
Markttendenzen erkennen
Vergleichen Sie den erwarteten mit dem aktuellen Absatz und planen Sie den künftigen Absatz bis auf Wochen- oder Tagesebene - mit Berücksichtigung saisonaler Schwankungen und Promotions. Mit Simulationen, Absatzmodellen und Fehleranalysen können Sie die Bestände optimieren - mit positiven Auswirkungen auf Gewinn und Margen.
Betriebseffizienz steigern
Fördern Sie die Zusammenarbeit zwischen Ihren Mitarbeitern zur Konsolidierung von Absatzinformationen, Festlegung eines realistischen Vertriebsbudgets, Ausrichtung der Vertriebs- und Marketingstrategien, sowie zur Standardisierung der Betriebsabläufe.
Unternehmensagilität sichern
Mit detaillierter und rechtzeitiger Absatzinformation werden Sie Markttrends besser identifizieren, Aufträge prognostizieren und den Vertrieb planen können. Die Echtzeit-Ermittlung von Verkaufsdaten ermöglicht eine Verringerung der Prognosefehler sowie ein rechtzeitiges Reagieren auf Nachfrageschwankungen.
Absatz fördern
Überwachen und steuern Sie die Marktnachfrage mit effektiven Promotions und erreichen Sie dadurch Ihre Margenziele. Steigern Sie Ihre Fähigkeit, die Auswirkungen von Werbeaktionen auf den Umsatz richtig einzuschätzen und Produktion, Vertrieb und Bestände effizient zu planen.
Servicelevel maximieren
Beschleunigen Sie die Auftragserfüllung, reduzieren Sie Fehl- und Überbestände und steigern Sie Ihre Service Levels, indem Sie Transparenz und Reaktionsfähigkeit entlang der gesamten Supply Chain schaffen.

Funktionsüberblick Consumer Driven Planning for Microsoft Dynamics AX

FunktionBeschreibung und Nutzen
Hierarchisches, marktabhängig konfigurierbares Datenmodell Erstellen Sie Absatzpläne mit hierarchischen, multidimensionalen Datenstrukturen und definieren Sie dynamische Klassifizierungen für Produkte, Märkte und Zeiträume. Für jeden Parameter können Sie detaillierte Hierarchien definieren und damit das Nachfrageprofil modellieren, Simulationen durchführen und den Absatz auf dem beliebigen Aggregationsniveau prognostizieren.
Festlegung des VertriebsbudgetsFördern Sie die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen, um Absatzziele festzulegen und Performance-Analyse durch Top-Down, Bottom-Up und Middle-Out Datenmodelle durchzuführen. Definieren Sie Absatz- und Umsatzziele sowie Vertriebsbudgets auf verschiedenen Detailniveaus wie Region, Vertriebskanal, einzelnem Kunden, Produktlinie oder Marke.
AbsatzplanungMessen Sie Prognose-Genauigkeit, indem Sie die Absatzprognose mit Hilfe von fortgeschrittenen, auf der spezifischen Branche angepassten Algorithmen mit den aktuellen Verkaufsdaten vergleichen. Werten Sie die Auswirkungen verschiedener Prognose-Strategien durch Simulationswerkzeuge aus.
PromotionplanungIdentifizieren Sie die erfolgreichsten Promotions je Produktgruppe und Vertriebskanal. Koordinieren Sie Ihre Werbekampagnen mit Rücksicht auf deren Auswirkungen auf die Supply Chain. Bewerten Sie den Effekt einzelner Promotions auf den Absatz aus und archivieren Sie alle Promotion-Aktionen und deren Ergebnisse.
Sortimentsplanung und Category ManagementIdentifizieren Sie die richtigen Warengruppen und weisen Sie diese Ihrem Vertriebsnetz zu. Planen Sie Ihre Sortimente für jeden Vertriebskanal und/oder jede einzelne Verkaufsstelle auf Basis von Zielen der Saison bezüglich Absatz, Margen, Lagerumschlag und Einschränkungen wie z.B. Ihre Markenstrategie. Überwachen Sie die Absätze der laufenden Saison, indem Sie Best-Sellers, Ladenhüter und allgemeine Veränderungen in der Nachfrage identifizieren.
Bestandsplanung und -optimierungAnalysieren Sie Vorlaufzeiten und Kosten für den Nachschub, den Service-Level sowie die Genauigkeit der Absatzprognose, um die Distribution des Produktes entlang der gesamten Lieferkette zu optimieren. Reduzieren Sie den Gesamtbestand bei gleichzeitiger Anpassung des Servicelevels und Minimierung der Fehlbestände.
Nachschubsteuerung / Sales & Operations PlanningPlanen Sie den Nachschub an die Distributionszentren unter Berücksichtigung des erwarteten Absatzes, der Struktur des Vertriebsnetzes, sowie der Auswirkungen verschiedener Bestandsstrategien auf den Servicelevel.
AnalyticsÜberwachen Sie die Performance-Indikatoren Ihrer Geschäftsprozesse, wie z. B. Scorecards und KPIs, mit spezialisierten Analysen und auf Ihre individuellen Anforderungen angepassten Berichten.
Hinweis
Die Verfügbarkeit der MDIS-Lösungen ist branchen- und länderabhängig. Es sind derzeit noch nicht alle Lösungen in allen Ländern verfügbar. Wenn Sie auf der Suche nach einer bestimmten Branchenlösung sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics AX NAV CRM Global Partner

Supply Chain Management in Microsoft Dynamics AX 2009

Streamline and automate business processes throughout the supply chain to improve planning, optimize inventory levels, reduce costs, and respond quickly to changes in customer and supplier demand. Supply Chain Management in Microsoft Dynamics® AX 2009 connects sales and purchasing processes with logistics, production, and warehouse management to provide real-time visibility throughout the supply chain. With the ability to integrate external business processes and support application-to-application connectivity, you can improve supply and demand planning to optimize inventory levels and increase reliability rates for execution and delivery. In addition, you can help simplify government and corporate compliance commitments by defi ning custom business rules and workfl ows based on risk scenarios.
SupplyChain
Gain insight throughout the supply chain using your Role Center.


Empower people to work fast and smart with Role Centers that organize relevant tasks, information, and tools in a personalized view. Supply chain managers can gain deep insight into customer and supplier account data, pricing, trade agreements, and inventory with access to RoleTailored reports and custom data cubes. Warehouse managers can easily access tools to help them optimize item storage based on location types, space, pallet heights, and temperature requirements.
BENEFITS
• Improve customer service. Enhance the security and reliability of deliveries with the global available-to-promise (ATP) view, which provides delivery alternatives in the event of unexpected disruptions. Automate sales and purchasing processes, track and locate inventory items quickly, and help ensure accurate pricing and discounts to improve customer satisfaction.

• Reduce costs by optimizing supply chain management processes. Improve productivity, adapt internal processes quickly to meet new demands, and optimize processes across sites in the supply chain.

• Control and streamline inventory. Use powerful inventory management tools to improve forecasting and planning, match supply with customer demand, and create sales and purchasing forecasts based on specific items and time periods.

• Increase visibility throughout the supply chain. Empower users to view real-time data through a user-friendly interface and Role Centers that provide quick access to tasks and critical business intelligence (BI) information, such as key performance indicators (KPIs) and custom reports.
OVERVIEW Supply Chain Management in Microsoft Dynamics AX includes the following functionality:
• Demand forecasting
• Intercompany trade
• Inventory management
• Procurement management
• Vendor self-service portal
• Business-to-business trading partner integration
• Quality management
• Multi-site capabilities
• Order handling with trade agreements
• Item and lot number reservation and tracking
• Order promising
• RFID
• Distribution planning
• Returns management
Collaborate across boundaries with a Web services framework By connecting business processes and people across the entire supply chain, organizations can gain the insight they need to adapt to changing business requirements, streamline planning and inventory management, and deliver superior customer service. Supply Chain Management in Microsoft Dynamics AX provides the tools you need to exchange data with trading partners, customers, vendors, and other systems. With Application Integration Framework, the Web services framework in Microsoft Dynamics AX, you can access arange of out-of-the-box XML documents, including Advanced Shipping Notice(ASN), Sales Order, and Purchase Order. Exchange the documents using various transport mechanisms, such as file systems, Microsoft® Message Queuing (MSMQ), and outbound Web services.

Automate business processes with online services Automate and streamline business processes using a wide range of out-of-the-box Web services in Microsoft Dynamics AX 2009, or create and customize your own Web services using simple tools. Take advantage of payment services to integrate credit card processing, including preauthorization, authorization, and data tracking directly, into Microsoft Dynamics AX.

Gain quick access with Web-based portals

With Supply Chain Management in Microsoft Dynamics AX, you can obtain the real-time business information you need anytime, from any location. You can access the solution quickly from the Microsoft Dynamics AX client, or by using Enterprise Portal in Microsoft Dynamics AX, which is based on Microsoft Windows® SharePoint® Services and Microsoft Offi ce SharePoint Server. Regardless of how you access the data, the business logic is maintained in a single data set to maintain data integrity and enhance security.

Speed business insight with fl exible self-service BI tools Supply Chain Management in Microsoft Dynamics AX 2009 delivers powerful selfservice BI tools to people at every level of the supply chain. Gain quick business insight with the ability to monitor performance with predefi ned cubes, KPIs, and ad-hoc reports—all from within your Role Center. Share and modify data with ease by exporting to Microsoft Offi ce Visio® and Microsoft Offi ce Excel®, with the ability to use PivotTable® views.
http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics AX NAV CRM Global Partner

25 Mart 2010 Perşembe

Professional Services for Microsoft Dynamics™ AX 2009

Working with federal, state, and local government agencies can be a challenge. Strict regulatory requirements and procurement agents can make it difficult just to break even on fixed-price contracts. To be successful, you have to manage this complexity and deliver a quality product or service while still making money. With Professional Services for Microsoft Dynamics™ AX, government contractors can help better manage project teams, increase employee productivity, and remain in compliance with complex government audit policies and procedures.
dynamics ax professional services
Integrate Financial, Human Resources, and  Project Management Information
Help connect disparate systems to integrate data for comprehensive pictures of your firm and accounts and streamline company- and project-related processes. Reduce redundant data entry and management efforts, improve accuracy, and increase staff productivity by integrating Microsoft Dynamics AX general ledger, purchasing, receivables, and time and expense functionality. Benefit from tight integration with familiar productivity software, including Microsoft® Office Excel® 2003, Microsoft Office Word 2003, and Microsoft Office Project Server 2003.
Benefits:
· Integrated firm-wide processes and information
· Compliance with government regulations
· Enhanced handling of time and expenses
· Easy management of requests for proposals (RFPs) and contracts
· Positive return on investment (ROI)
Remain Compliant with Government Regulations
Help collect and analyze project-related time and expense data and generate accurate, up-to-the-minute reports for government audits. View agency, department, contract, and project details in real time for an accurate accounting of progress and profitability.
Capture and Report Time and Expenses Efficiently
Capture customer, project, sub-project, or task-level time and expenses through a powerful Web-based, workflow-enabled time and expense entry interface. Standard features include document and line-item-level timecard and expense report approvals; integration with client and agency expense reimbursement rules; and automatic downloading of assigned tasks to timesheets and credit card statements to expense reports.
project dynamics
Track and manage multiple change requests throughout the lifetime of a project with complete roll-up and historical archival capabilities. Produce robust real-time reports that can be saved for repeated use.

Flexible Project Management CapabilitiesConfigure work breakdown structures (WBS) to suit your business needs; define matrix tables for costs and rates; and establish billing rules and revenue recognition methods.
CRMManage RFPs, contracts, quotations, and sales orders at an enterprise level within your business management system. Produce robust reports on pre- and post-sales activity
Detailed Job AnalysisAccumulate costs and analyze projects with drill-down capabilities at multiple levels. Flexible planning and reporting allow you to assign resources and report at the appropriate level of detail.
Customer Profile Folders and TemplatesCustomer and project folders allow you to create client-specific project billing rates, expense rules, and archive and retrieve historical staffing plans, estimates, purchase orders, invoices, and budget reconciliations.
Web-Based, Workflow-Enabled Time and
Expense Entry
Maintain tight control over costs and shorten billing cycle time with automated approval processes for timesheets and streamlined processes for cash advances, travel advances, and credit card reconciliation. Set alerts on timesheets to indicate when time is not being entered as required, or when committed costs exceed budgets.
Customizable Revenue Recognition and Project Billing Rules Define recognition at the company, customer, project, or activity level and pre-configure rules for percent complete, completed contract, time and materials, and fixed fees with tools that conform to the way your company works. Flexible billing parameters support retainers, fees, milestones, and progress billing.
Multicompany and Multicurrency SupportYour business can support distinct departments, offices, and companies and apply inter-company rules within one database. Track financial transactions within and between different departments and subsidiaries to help ensure an accurate overview of revenue and cost flows. Full multicurrency support enables you to perform automatic conversions associated with project budgeting, costing, billing, accounting, and reporting.
Microsoft Project Bi-directional Integration with Project Accounting Full bi-directional integration with Project Server 2003 offers both increased team collaboration capabilities and ease of use. With powerful resource scheduling and tracking tools, your company can improve cost efficiencies by better managing the allocation of resources.
Manage Contract and Sales Opportunity Data More Effectively
When coupled with customer relationship management (CRM) functionality, Professional Services for Microsoft Dynamics AX can become a full-featured RFP-to-project management tool. Manage opportunities, contacts, RFPs, contracts, and transactions all in one place. And when you close a deal, you may convert quotations to sales orders with one-click ease.
Professional Services for Microsoft Dynamics AX also comes standard with a robust set of sales-pipeline and in-process sales reports, such as prognosis for quotation, won-lost, master planning estimates, turnover reports, campaign analysis, and business relations.
Achieve a Positive ROI
Because Professional Services for Microsoft Dynamics AX integrates closely with other powerful Microsoft technologies such as Microsoft SQL Server™ 2000, Microsoft Internet Information Services, and the Microsoft Windows® operating system, your firm can take advantage of existing IT investments and gain a fast return on your investment. And supported by a wizard-based configuration and system setup tool, Microsoft Business Solutions–Axapta®, now part of Microsoft Dynamics, has been shown to significantly reduce implementation times and total cost of ownership for customers.*
*Nucleus Research, Inc. The Real ROI from Axapta. Research Note E116, October 2004
http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics AX NAV CRM Global Partner

Apparel and Textile for Microsoft Dynamics AX

 Apparel_and_Textile
Integrate production processes, routing, and complex item data to increase efficiency, improve traceability, and manage cascading product specifications across the supply chain.
Global competition, the increasing complexity of dispersed supply networks, and ongoing mergers and acquisitions challenge apparel and textile manufacturers to satisfy demanding customers, bring products to market faster, and operate profitably. Yet these companies often struggle with patchwork information systems that are unable to handle the required number of item variables, limit flexibility, and inhibit visibility into operations.
Apparel and Textile for Microsoft DynamicsTM AX addresses complex item coding, traceability, and process flexibility needs of companies that manufacture and distribute textiles and apparel—from fibers to yarns and consumer and industrial fabrics to home goods and carpet, as well as clothing, designer lines, and fashion accessories.
With robust, industry-specific functionality and tight integration with other Microsoft products, Apparel and Textile for Microsoft Dynamics AX is a comprehensive business management solution that provides a high degree of scalability and readily adapts to your company needs and changing corporate structure. Support for multiple languages and currencies helps you operate smoothly across geographies. With Apparel and Textile for Microsoft Dynamics AX, you can be confident your solution is relevant to the demands of your industry and business.
Appparel_Textile_Dynamics_AX
Advanced item coding links item production and finishing variables with sourcing, BOM generation, and routing to help ensure traceability, cost accounting, and profitability analysis.
Benefits:
• Manage complexity for comprehensive traceability. Handle numerous material and product variables effectively with multi-dimensional item coding that enables you to track from raw fibers to finished goods—and back. Trace materials through variable sourcing and manufacturing processes, subcontractors, inventory, and logistics.
• Increase agility with adaptable processes for sourcing, manufacturing, and shipment allocation. Use blanket orders, neutral bills of materials (BOMs), multi-line manufacturing orders, and variable routing and allocation simulations to meet changing customer and supplier requirements.
• Take control of costs and profitability. Integrate material, item, order, and cost information into comprehensive financial management and reporting tools. For example, gain insight into seasonal or brand collections’ performance or profitability of various distribution channels.
• Gain insight to respond effectively to changing conditions. Run simulations and model new processes to adapt effectively to changes in product lines, manufacturing capabilities, supply partners, production geographies, vertical integration, and distribution.
• Streamline supply chain interactions. Take advantage of multicurrency, multilanguage, and multi-site support to speed transactions, improve transparency, and facilitate consolidated financial reporting.

Dimensional item managementManage complex item variables with advanced coding attributes and “smart” SKU coding for raw materials, process outputs, and item characteristics including collection or seasonal grouping, style, color, color-way, size dimensions, decorations, and finishing variants. Automatically update item codes based on manufacturing process completion with transaction-driven code changes and extensions.
Bi-directional materials trackingImprove traceability both upstream and downstream when you can track goods by lot, batch, and serial number and trace finished goods back to components and suppliers through item BOMs.
Flexible bills of material (BOMs)Streamline planning and increase production agility with neutral BOMs that enable production and materials planning independent of variables such as size, color, or
color-way.
Adaptive production management Increase efficiency and respond quickly to changes with multi-line manufacturing orders, flexible and alternative routings, and reprocessing management. Support either push or pull production policies and integrate subcontractor routings and management into planning and logistics.
Tailored customer order capabilitiesStreamline order entry by creating multiple order types such as collection and showroom orders and open blanket orders with truncated codes for later specification. Accommodate multiple shipment addresses and delivery dates per order and save time by making mass modifications in existing or blanket orders.
Quality assurance supportIntegrate quality grading processes and information into the production and supply chain. Allocate products of various grades to different distribution channels and gain insight into grade costs and profitability.
Integrated shipping Define and meet customer requirements for put-up options, labeling, unitizing, and documentation, with item and shipment information fully integrated into invoicing and accounting processes.
Inventory management Maintain multiple material status indicators and improve inventory management with comprehensive tracking of materials and finished goods, including samples, off-site deposits such as trade show or showroom stocks, multiple real and virtual warehouses, and wholesale or distributor inventories.
Supply chain managementIncrease supply chain visibility, monitor subcontractor performance, and collaborate effectively. Incorporate supply partners into routing decisions and costing, share information using Microsoft® formats familiar to people worldwide, and extend replenishment processes to suppliers through the Internet.
Price listsAccess integrated cost information to easily generate price lists for finished goods of various quality grades, sizing, and quantities, plus create and maintain special promotional, trade-show, or showroom pricing.
Multiple measurement units
and conversions
Streamline and automate measurement conversions based on algorithms for improved accuracy and consistency.
htpp://www.pargesoft.com Microsoft Dynamics AX / NAV / CRM Global Partner

24 Mart 2010 Çarşamba

Streamline your project management and accounting processes with Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX for project management and accounting helps managers gain increased financial control of both short-term and long-term projects, including long-term time and materials projects, internal projects, and fixed-price projects. ERP project management software also helps streamline information exchange with people working in the field by using the Internet.

bnnr-ax

Microsoft Dynamics AX also helps your people manage a broad range of other business areas, minimizing the need for multiple systems.

  Set up and manage projects effectively. Set up your projects by identifying tasks, establishing start and end dates, and specifying load capacity. Schedule tasks for groups of work centers, administer budgets, and monitor status to anticipate and avoid potential delays.

  Work smart and make decisions with greater confidence. Find, use, and share information quickly with RoleTailored access to business intelligence that helps you track your projects, evaluate status, monitor budgets, and analyze performance.

  Control project costs and deliverables. Quickly analyze the financial performance of internal and external projects. Compare resources consumed and revenue earned for each project budget in real time.

  Plan and administer complex projects with ease. Tight integration with Microsoft Office Project provides the detailed information you need to manage project resources effectively, regardless of project size.

  Make your work flow smoothly. Allow employees, customers, vendors, and other business partners to interact directly with your ERP system. Offer access to relevant business information directly, and conduct business transactions through personalized, RoleTailored Web portals.

  Fact sheet: Microsoft Dynamics AX Editions Comparison (XPS 454 KB)

  www.pargesoft.com Microsoft Dynamics AX Global Partner

23 Mart 2010 Salı

Empower your people with Microsoft Dynamics AX business intelligence and reporting tools

In today’s competitive markets, success depends on empowering everyone in your organization—individuals, teams, and executives—with self-service access to business intelligence information. With the robust, out-of-the-box capabilities of Microsoft Dynamics AX, you can get quick access to personalized business intelligence (BI) information by using familiar, easy-to-use tools.

As an end-to-end business management solution built on the proven Microsoft technology stack—including the performance and services within Microsoft SQL Server—Microsoft Dynamics AX can solve today’s business intelligence challenges with integrated information and tools, custom BI access, flexible viewing and analysis capabilities, and scalability for future growth. Microsoft Dynamics AX, with or without the addition of PerformancePoint Server, is designed specifically to deliver the insight you need to drive business success.

  Empower your people to make confident decisions and drive organizational success. Microsoft Dynamics AX 2009 integrates with Microsoft SQL Server 2008 to deliver extensible reporting tools and a BI platform that provides access to relevant, real-time data across your organization.

  Get fast, reliable, and comprehensive accounting, financial reporting, and analysis capabilities. Extend access to your business community, at the appropriate level, and improve the efficiency of your existing accounting processes.

  Combine the power of Microsoft Dynamics AX 2009 with the flexible performance management tools of Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 to simplify monitoring, deeply analyze business performance, and enhance planning and budgeting.

DynamicsAX_BI

www.pargesoft.com Microsoft Dynamics AX Global Partner

Learn about the features and capabilities of Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX 2009 delivers a rich industry platform on which partners can build vertical applications for mid-sized organizations and divisions of large enterprises. The solution supports the primary and secondary processes of organizations in multiple industries.

diag-capabilities-pipe

Business intelligence and reporting

Empower your people with self-service business intelligence, and see how access to information can help meet personal goals, accomplish team objectives, and achieve overall business success.

Collaboration

See how applications like Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal, Unified Communication integration, and Application Integration Framework can improve collaboration and efficiency across the workplace and the globe.

Environmental sustainability

Discover how this cost-effective solution is designed to help Microsoft Dynamics AX customers track their energy consumption and greenhouse gas emissions, also known as their carbon footprint, over time, allowing them to be more proactive in their approach to environmental issues.

Financial management and compliance

Microsoft Dynamics AX provides you and your people with fast, reliable, and comprehensive accounting, financial reporting, and analysis capabilities. And it helps you manage a broad range of other business areas, so you minimize the need for multiple systems.

Human resource management

Gain deeper insight into the status of individual employees, an overview of your entire organization and the strategic tools you need to develop the human resources upon which your business goals depend.

Production

Real-time insight into business and supply chain information—including inventory, warehouse, and production—helps you optimize production flow by planning effectively, maximizing resource utilization, driving accurate delivery performance, and streamlining business processes.

Project management and accounting

Help managers gain increased financial control of both short-term and long-term projects, including long-term time and material projects, internal projects, and fixed-price projects.

Sales and marketing

Sales and marketing managers can work more effectively with their teams and sell more efficiently by using the Internet and telemarketing to increase sales and reduce costs.

Service management

Plan, track, and analyze service operations to maximize efficiency, gain a complete overview of costs and revenue, and improve profitability for service operations.

Supply chain management

Automate sales and purchasing to help streamline intercompany operations. And because it was built for the Internet, your sales team can access, view, and update customer and company information anytime, anywhere.

www.pargesoft.com Microsoft Dynamics AX Global Partner

22 Mart 2010 Pazartesi

Microsoft Dynamics CRM

dynamics-bigbanner Başkalarının kazanmalarına nasıl yardımcı oldu?
Microsoft Dynamics CRM, pek çok şirketin en değerli varlıkları niteliğindeki sadık ve memnun müşterilerini koruma ve elde tutma biçimlerini baştan aşağı değiştirdi. Küresel şirketlerden küçük işletmelere kadar, her tür şirket Microsoft Office Outlook uygulamasının içinde çalışan CRM çözümünün sunduğu bu tanıdık ve esnek işlevsellikten faydalandı ve bunun getirisini de çok kısa zamanda gördü.

Neden Microsoft Dynamics CRM?

Konu Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management - CRM) olunca, kilit unsur  hiç şüphesi ki iletişimdir. İdeal CRM çözümü, çalışanlarınızın müşterilerle iletişim kurma ve birbirleri ile işbirliği içinde çalışma biçimini kolaylaştırmalıdır. Çalışanlar, araçları ne kadar rahatlıkla kullanırlarsa, işlerinde de o kadar etkili olurlar. Daha önceden bildiğiniz bir görünüme ve kullanım biçimine sahip bir çözümden daha rahat ne olabilir ki?

Microsoft Dynamics CRM iş akışı otomasyonu ve çözümlemeleri, satış, pazarlama ve hizmet personelinizin bilgileri kolayca paylaşmalarını ve sorunsuz bir müşteri deneyimi sağlayacak görevleri yönlendirmelerini sağlar.

Satış

Satış sorumlularınızın daha etkin ve sonuca odaklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olmak için onlara, müşteri işlemleri, satış fırsatları ve satın alma davranışlarına yönelik 360 derecelik bir görünüm sunabilirsiniz.

Pazarlama

Alıcı eğilimlerini, davranışlarını ve teklifleri analiz ederek, pazarlama ekiplerinizin gerçek zamanlı sonuçları takip etmelerini ve en iyi Yatırım Getirisini (Return-on-Investment - ROI) elde etmelerini sağlayan daha etkili pazarlama kampanyaları planlayabilir, uygulayabilir ve ölçümler yapabilirsiniz.
"Gerçek hayatta" pazarlama: Pazarlamanın şirket çapında etkinleştirilmesi teknik incelemesini okuyun.(XPS) - (PDF)

Hizmet

Hizmet personelinizin yanıtları ve kapsamlı bilgileri müşterilerinizle kolayca paylaşmalarını sağlayarak, tümleşik etkileşim ve bilgi yönetimi sayesinde yüksek değere sahip Müşteri Hizmetleri sunabilirsiniz.
Microsoft Dynamics CRM’in sundukları ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Nasıl sahip olabilirim?

Microsoft Dynamics CRM, size müşteri ilişkilerinizi yönetme biçiminizi seçme gücü verir. İstek üzerine veya şirket bünyesinde sağlanan çözümlerin avantajlarını karşılaştırın ve kendi iş akışınıza en uygun olan yapıyı seçin. En iyi yanı da, yanlış cevap olmamasıdır. Yerinde ve çevrimiçi çözümler, maksimum esneklik için istediğiniz zaman tamamen tümleştirilebilir.

İstek üzerine CRM
  Güvenli ve güvenilir çevrimiçi barındırma İstek üzerine dünya çapında erişim Microsoft veya Microsoft Onaylı Satıcı desteği
Şirket Bünyesinde CRM
  CRM’inizin tamamen şirket bünyesinde kontrol edilmesi İhtiyaç üzerine yazılımlı tamamen özelleştirebilme İstek üzerine CRM ile tümleştirilebilir
http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics AX NAV CRM Çözüm Ortağı

BUMERANG

Follow by Email