2 Mart 2010 Salı

Six Sigma – Altı Sigma

SixSigma 6 Sigma, mühendislik ve istatistiğin bir arada bulunduğu süreç iyileştirme, yönetme metodolojisidir. 6 Sigma temelde kendine has bir organizasyon yapısına sahiptir projeleri yürüten (6 Sigma eğitimi almış kişi) ile süreci bilenlerin bir paylaşımı olarak projeleri ortaya koymaktadır. Projeleri yürütenler projenin parasal boyutuna ve zorluğuna göre yeşil ve kara kuşak olarak adlandırılırlar ( parasal kaygılar ile gri ve sarı kuşaklar da kullanılmaktadır)
Temel olarak 6 Sigma, karar verme süreçlerinde deneyim yanında, doğru verinin doğru analizi ile oluşabilecek risklerin yönetimini, yönetsel ve istatistiksel araçlar ile yöneten kendini kanıtlamış bir metodolojidir.
6 Sigma içerisinde üç ana modülden bahsedebiliriz:
1-Bir ürünün yada hizmetin tasarlanmasından son kullanıcıya ulaşmasına kadar süreci kapsayan tasarıma ve market geliştirmeye yönelik DFSS(Design for 6 Sigma).
2- Mevcut ürün yada hizmette oluşan problemleri anlama ve çözme değişkenlikleri azaltma yada süreçleri değişkenliklerden duyarsız hale getirmeye yarayan 6 Sigma’nın temelini oluşturan DMAIC (Define Measure Analyze Improve Control).
3- Mevcut süreçlerin verimliliğini arttırmak, gereksiz, katma değersiz adımların tanımlanmasında ve kaldırılmasında kullanılan Lean(Yalın) ile süreçlerdeki değişkenliğin de etkilerini azaltmayı amaçlayan Lean 6 Sigma.
6 sigma DMAIC projeleri temelde 5 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamaları ve açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.
Tanımlama Bu aşamada amaç ve kapsamı tanımlanır. Süreç ve müşteri hakkında bilgi toplanır. Seçilen projenin daha yüksek bir kalite yaratma ve maliyetleri azaltma olasılığının yüksek olması önemlidir...
Kullanılan araçlar - Proje uyum planı
- Paydaş analizi
- Ürün analizi
- Müşterinin sesi
- Yakınlık diyagramı
Ölçüm Aşaması Bu aşamada mevcut durumu tüm yönleriyle açıklayan bilgiler toplanır. Geçerli ve doğru ölçümler olmaksızın sürecin mevcut performansını ve yapılan iyileştirmeleri belirlemek mümkün değildir.
Kullanılan araçlar - Veri toplama
- Kontrol kartları
- Frekans dağılımları
- Süreç yeteneği
- Örnekleme
Analiz Aşaması Problemin asıl nedenlerini tanımlamak ve bunların nedenlerini doğrulamaktır.
Kullanılan araçlar - Yakınlık diyagramı
- Beyin fırtınası
- Kontrol kartları
- Sebep-sonuç diyagramı
- Hipotez testleri
İyileştirme Bu aşamada problemin temel nedenlerini ortadan kaldıracağı önlemler denenir ve uygulamaya konulur. Bu uygulamalar sonucunda da iyi bir tatmin, daha iyi programlamayı, daha iyi bir ekipmanı oluşturur.
Kullanılan araçlar - Yaratıcılık
- Veri toplama
- Akış diyagramları
- Deney tasarımı
- Hipotez test
Kontrol Aşaması Bu aşamanın amacı, uygulanan iyileştirme planını ve elde edilen sonuçları değerlendirmek ve elde edilen kazançların sürdürülmesi ve artırılması için yapılması gerekenleri ortaya koymaktır. İyileştirmelerin 6 Sigma düzeyinde kalıcı olması ve sürekliliğinin sağlanmasıdır.
Kullanılan araçlar - Kontrol grafiği
- Akış diyagramı
- Veri toplama
- Kalite kontrol
- Standardizasyon

http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics ERP Çözüm Ortağı

BUMERANG

Follow by Email