6 Ağustos 2012 Pazartesi

KDV Tevkifatı’nda Yeni Dönem


Bilindiği üzere; KDV Kanunu'nun 9'uncu maddesinin birinci fıkrası; vergi alacağının güvence altına alınması amacıyla, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı'na, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisini vermektedir.


Bu maddeyle verilen yetki; sadece ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara özgü bir düzenleme durumunda değildir. Maliye Bakanlığı, belirtilen durumda olanların dışında 'gerekli gördüğü diğer hallerde de' verginin ödenmesinden işleme taraf olanları sorumlu tutabilmektedir.
Madde metninde ifade edilen 'işlemlere taraf olanlar', kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi ve kurumlardır. Bunlar verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu tutulmuşlardır.

01.05.2012 tarihinden itibaren geçerli olan yeni uygulamada ek olarak getirilen tevkifat yapılacak işler:

Servis taşımacılığı
Baskı ve basım hizmetleri
Ağaç ve orman ürünleri teslimidir.
Bu işleri yapan mükellefler yeni tevkifat uygulamasında özellikle teslim ve hizmetlerinde KDV tevkifatı yapılacağını unutmamalıdırlar.

Bununla birlikte; Kanunun verdiği yetkiye dayalı olarak Maliye Bakanlığı'nca tevkifat kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. Tevkifat kapsamında olmayan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması kesinlikle mümkün değildir.

2- YENİ UYGULAMADA TEVKİFAT ŞEKİLLERİ:
Yeni uygulamada Tevkifat sistemi  Tam Tevkifat ve Kısmi Tevkifat olarak ikiye ayrılmaktadır.Tam tevkifat, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme  muhatap olan alıcı tarafından beyan edilip ödenmesi,kısmi tevkifat ise hesaplanan verginin Bakanlıkça belirlenen kısmının alıcı tarafından beyan edilip ödenmesi, diğer kısmının ise işlemi (teslim ve hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.Yapılan Bu tevkifatın beyanı da Sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesi ile yapılacak ve bu tutarın tamamı ödenecektir.

Yapılan düzenlemeye göre; Satıcının beyan edeceği kısım, takvim yılı aşılmamak şartıyla işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin beyannamede, Sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısım 2 no.lu KDV beyannamesinin verildiği ay içinde verilmesi gereken (1) no.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

- TAM TEVKİFAT UYGULAMASI
Tam Tevkifat Uygulamasında sırasıyla aşağıdaki mal ve hizmet teslimleri bulunmakta olup bu teslimlerle ilgili alıcı tam KDV hesaplayacak, (2) no.lu beyannamesi ile de beyan edilip ödenecektir.

A- Proje, danışmanlık, bilgisayar yazılım ve bilgi hizmetleri
Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yurtdışında yapılan ve Türkiye’de faydalanılacak olan:
 1- Mimari proje hizmeti
 2- Bir enerji santralına yurt dışından verilen danışmanlık hizmeti
 3- Genel bütçeli bir idareye yurtdışından verilen bilgisayar yazılım hizmeti
 4- Yurtdışından bilgi gönderilmesi

B- Serbest meslek faaliyetleri
Serbest meslek faaliyetlerini mutad ve sürekli olarak yapanların prensip olarak, KDV mükellefiyeti tesis ettirmeleri gerekmektedir. Ancak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun3 18 inci maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetlerimünhasıran aynı Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara yapanların hesaplayacağı KDV’nin bu kişi veya kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, sorumluluk uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesi için Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamınagiren işlemleri yapan kişilerin, bu şekilde işlem yapılmasını önceden vergi sorumlusuna (Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılanlara) bildirmesi gerekmektedir.

Bu şekilde KDV beyan ve ödeme mükellefiyetleri sorumlular tarafından yerine getirilen serbest meslek erbabı KDV beyannamesi vermeyecek ve defter tutmayacaktır.

C- Kiralama işlemleri
Kiralama işlemlerinde gelir vergisi kanununun 70. inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri KDV’nin konusuna girmektedir. Bununla birlikte  bu gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, bir iktisadi işletmeye dahil olmamaları şartıyla Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-d maddesine göre KDV den istisnadır. Diğer bir deyişle gerçek kişilere ait olan ve herhangi bir ticari işletmeye ait ve kayıtlı olmayan gayrimenkullerin kiraya verilmesinde KDV uygulanmayacaktır ve KDV hesaplanmayan bir işlem içinde herhangi bir tevkifat söz konusu olmayacaktır.

Bununla birlikte 5018 sayılı kanuna ekli cetvellerde belirtilen;
a. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
b. Özel bütçeli idareler
    -Yüksek öğretim kurulu, üniversiteler ve ileri teknoloji enstitüleri
    -Özel bütçeli idareler
c. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
d. Sosyal güvenlik kurumları gibi idare, kurum ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin kiralama işlemlerinde tevkifat uygulamayacaktır. Diğer bir deyişle yukarıda sayılan kurumlara ait gayrimenkul kiralamalarında kiracılar tarafından tevkifat yapılmayacaktır. Ancak kuruluşlar kiracı olursa, kiralama hizmetinde tam tevkifat uygulayacaklar

4. Reklam verme Hizmetleri
KDV mükellefiyeti olmayan kişilerden, kulüplerden, bina duvarlarına reklam verilmesi işlerinden, spor kulübü formasına reklam, dergi, kitap, yazılı eserlerde yayınlanma halinde sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilir.

- KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI
İlgili Tebliğle aşağıda belirtilen tabloda belirtilen işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı değil, bu işlemler için yine aşağıdaki tabloda belirtilen orandaki kısmı alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla tevkif edilerek 2 No. KDV beyanıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla 1 No'lu KDV beyanıyla beyan edilip beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde ödenecektir.
Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler, söz konusu aşağıdaki tabloda belirtilen işlemlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde işleme muhatap olanlar tarafından kısmi tevkifat yapılması mümkün değildir.
Tebliğ kısmi tevkifat yapacak mükellefleri iki grup halinde belirtmiştir. Bunlar;
a. KDV mükellefleri
b. Belirlenmiş alıcılar
(Bunlar, 5018 sayılı kanundaki kurum ve kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, bankalar, kamu iktisadi teşekkülleri,özelleştirmedeki kuruluşlar, organize sanayi bölgeleri, borsalar ve bunların yarıdan fazla sermayesine sahip oldukları kurum ve kuruluşlar ile borsada işlem gören şirketlerdir.)
Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler ve tevkifat oranları toplu olarak aşağıdaki gibidir;

Kısmi tevkifat uygulanacak işler
Uygulayacak Mükellefler ve Kuruluşlar(Alıcılar)
Uygulanacak Tevkifat Oranı
1.Yapım işleri ile birlikte ifa edilen Mühendislik, mimarlık ve etüd    Proje hizmetleri
Belirlenmiş alıcılar
2/10 veya %20
2.Etüt,plan-proje, danışmanlık, Denetim ve benzeri hizmetler
Belirlenmiş alıcılar
9/10 veya %90

3. Makine, techizat, demirbaş Ve taşıtlara ait tadil, bakım ve Onarım hizmetleri
Belirlenmiş alıcılar
5/10 veya %50

4.Yemek servis ve organizasyon Hizmetleri
Belirlenmiş alıcılar
5/10 veya %50
5. İşgücü temin hizmetleri
KDV mükellefleri ve
Belirlenmiş alıcılar
9/10 veya %90
6.Yapı denetim hizmetleri
KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar
9/10 veya %90
7. Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve Ayakkabı dikim işleri ve bu işlere Aracılık hizmetleri
KDV mükellefleri ve
belirlenmiş alıcılar
5/10 veya %50

8.Turistik mağazalara verilen Müşteri bulma/götürme hizmetleri
KDV mükellefleri ve
belirlenmiş alıcılar
9/10 veya %90

9. Spor kulüplerinin yayın, reklam Ve isim hakkı gelirlerine konu işlemler
KDV mükellefleri ve
belirlenmiş alıcılar
9/10 veya %90

10.Temizlik, cevre ve bahçe bakım Hizmetleri
KDV mükellefleri ve
belirlenmiş alıcılar
7/10 veya %70
11. Servis taşımacılığı hizmetleri
KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar
5/10 veya %50
12.Her türlü baskı ve basım hizmetleri
Belirlenmiş alıcılar
5/10 veya %50
13.Kamu kurum ve kuruluşlarına
İfa edilen diğer hizmetler
Belirlenmiş alıcılar
5/10 veya %50
14. Külçe metal teslimleri
KDV mükellefleri ve
belirlenmiş alıcılar
7/10 veya %70
15. Bakır, çinko ve alüminyum Ürünleri teslimi
KDV mükellefleri ve
belirlenmiş alıcılar
7/10 veya %70
16. Hurda ve atık teslimi (İstisnadan vazgeçmişlerse)
KDV mükellefleri ve
belirlenmiş alıcılar
9/10 veya %90
17. Metal, plastik, lastik, kauçuk, Kağıt ve cam hurda ve atıklardan Elde edilen hammadde teslimi
KDV mükellefleri ve
belirlenmiş alıcılar
9/10 veya %90
18. Pamuk, tiftik, yün ve yapağı
İle post ve deri teslimleri
KDV mükellefleri ve
belirlenmiş alıcılar
9/10 veya %90
19. Ağaç ve orman ürünleri teslimi
KDV mükellefleri ve
belirlenmiş alıcılar
9/10 veya %90
Yukarıda belirtilen işlemlerin tamamı alıcıları tarafından tevkifata tabi olmakla birlikte tebliğin 3.1.2/b bölümünde belirtilmiş olan alıcılar tarafından yukarıda ki tabloda belirtilen tabloda ki işlemlerin yapılması durumunda kısmi tevkifat uygulanmayacaktır. diğer bir deyişle belirlenmiş alıcıların yaptığı hiçbir işlem diğer tüm alıcılar tarafından tevkifata tabi tutulmayacak ve hesaplanan KDV'nin tamamı ödenecektir.
Ayrıca KDV kanunun 11/1-c maddesinde yer alan ihraç kayıtlı satışlarda ve geçici 17. maddesinde belirtilen Dahilde işleme izin belgeli alıcılar ve Geçici Kabul rejimine tabi olan işletmelere yapılacak olan istisna kapsamındaki satışlarda KDV hesaplanıp tahsil edilmediğinden tevkifatta uygulanmayacaktır.
Yapılacak kısmi tevkifat uygulamasında alt sınır 1.000.-TL'dir. KDV dahil toplam bedeli 1000 TL'nin altında olan teslim ve hizmetlerde tevkifat yapılmaz, 1000 TL. yi aşan tutarın tamamı tevkifata tabidir.

3- KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE İADE UYGULAMASI
117 Seri No.lu KDV genel Tebliği ile önceki tebliğlerdeki ilgili bölümler yürürlükten kaldırılarak, KDV tevkifat uygulaması ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar, 01 Mayıs 2012 tarihinden geçerli olmak üzere tek tebliğde düzenlenerek, kapsamı genişletilmiş, bazı mal-hizmet teslim oranları değiştirilmiştir.

Kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması zorunludur.
İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV'nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır. Genel bütçe kapsamındaki idarelere yapılan işlemlerde ise hak edişin harcama yetkilisince onaylanmış olması gereklidir. Bunlara yapılan işlemlerde, ayrıca beyan ve ödeme aranmayacaktır.

İade olarak talep edilecek tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, mal ve hizmet teslimi sonucu tevkif edilen ve 2 No'lu KDV beyanında beyan edilen KDV kadar olacaktır. İadesi istenilecek KDV, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan KDV'den fazla olmayacaktır. Bununla birlikte tevkif edilen verginin alıcı tarafından 2 No'lu KDV beyanıyla beyan edilmesi iadenin ön şartıdır.

Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinde başta iade talep dilekçesi olmak üzere dilekçeye eklenecek olan; 53 Sıra numaralı KDV sirküleri uyarınca internet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listelere ait internet vergi dairesi liste alındısı,       Tevkifatlı işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi ve         Tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü gösteren liste aranacaktır. bunların dışında iade talebinde başkaca bir belge aranmayacaktır. ayrıca İnternet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listeler ayrıca kâğıt ortamında vergi dairesine ibraz edilmeyecektir.

Tevkifat uygulanan alıcının İade talebinde bulunulabilmesi için iade tutarının yer aldığı, ilgili dönem KDV beyannamesi ve 117 Seri No'lu tebliğ ekinde yer alan  "Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim"in verilmiş olması zorunludur.

İade talepleri, Tebliğin ilgili bölümünde belirtilen belgeler tamamlanmadıkça hüküm ifade etmez. Vergi inceleme raporu (VİR), Yeminli Mali Müşavir KDV İadesi Tasdik Raporu (YMM Raporu) ve/veya teminat ile yapılacak nakden iade talepleri, bunların eksiksiz olarak vergi dairesine ibraz edildiği tarihte geçerlik kazanır. Aynı şekilde, teminat veya YMM Raporu ile yapılacak mahsuben iade talepleri, diğer belgelerle birlikte bunların eksiksiz ibraz edildiği tarihte, geçerlilik kazanacaktır. VİR sonucuna göre sonuçlandırılacak mahsuben iade taleplerinde ise mahsup talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibariyle iadeye hak kazanılacaktır. YMM Tasdik Raporunun arandığı hallerde, YMM raporlarına ilişkin limitlerde gümrük beyannameli mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için öngörülen tutarlar geçerlidir. Bu tutar 2012 takvim yılı için nakit iadelerde 364.000.-TL'dir.

a) Nakden İade Talepleri
Mükellefin talebi halinde, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren işlemlerden kaynaklanan iade alacaklarının tebliğde belirtilen işlemler kapsamında olması halinde, her bir işlem türüne ilişkin olarak yapılan belirlemeler dahilinde nakden iadesi mümkündür. Nakden iade talepleri bazı işlemlerde Teminat Mektubu ve Vergi İnceleme Raporu ile, bazı işlemlerde ise, teminat Mektubu, Vergi İnceleme Raporu ve Yeminli mali müşavir Raporu ile yerine getirilmesi mümkündür.   

b) Mahsuben iade Talepleri
Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının mahsuben iadesi, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dahil vergi borçları ile sosyal sigortalar prim borçları ve ferileri için söz konusu olabilecektir. Mahsup kapsamına, tevkifatla ilgili olarak verilen 2 No.lu KDV Beyannamesine göre tahakkuk eden vergiler de dahildir.

İade taleplerinde vergi daireleri; gerekli kontrolleri yaparak, belge ya da belgelerdeki muhteviyat eksikliklerinin tespiti halinde, eksiklikleri mükellefe yazı ile bildirecektir. Yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksiklikleri tamamlayan mükelleflerin Vergi İnceleme Raporu, Yeminli Mali Müşavir Raporu ve teminat istenmeyen mahsuben iade talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibariyle yerine getirilecek ve bunlara gecikme zammı uygulanmayacaktır. 30 günlük ek süreden sonra eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerin tamamlandığı tarih itibariyle yerine getirilecek ve borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanacaktır. yukarıda belirtilen belgeler tamamlandıktan sonra ise muaccel borçlar için artık gecikme zammı uygulanmayacaktır. Ayrıca mükellef ileride doğabilecek veya muaccel hale gelebilecek borçları içinde mahsup talebinde bulunabilir ancak bu tür borçlar için borcun vadesi geldiğinde mükellefin tekrar bir mahsup dilekçesi vermesi gerekmektedir.

c) Tevkifattan kaynaklı İade ile ilgili Diğer Hususlar
Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak 117 Seri No'lu KDV Genel Tebliğinde açıklama bulunmayan durumlarda, KDV Kanununun (11/1-a) maddesinde düzenlenen gümrük beyannameli mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için geçerli olan usul ve esaslar dikkate alınacak ve tevkifattan kaynaklı iadeler bu hükümlere göre vergi idaresince sonuçlandırılacaktır. Ancak indirimli teminat uygulaması tevkifattan doğan iadelerde geçerli değildir.
Mükelleflerin tevkifat uygulaması kapsamındaki işler dolayısıyla alıcı tarafından tevkifata tabi tutulan KDV'yi, ilgili dönemde iade konusu yapmayıp bu kısmını devreden KDV olarak hesaplarında izleyebilir. Ancak izleyen dönemlerde bu tercihlerinden vazgeçerek mükelleflerin iade talep etmeleri mümkündür. Ancak, tevkifatlı işlemin gerçekleştiği dönem için KDV beyannamesinin düzeltilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, mükelleflerin tevkifat uygulanan tutarı beyannamede iade olarak gösterip talep ettikten sonra, iade işlemi tamamlanıncaya kadar bu tercihlerinden vazgeçmeleri mümkündür. Bu durumda da mükellefler iade beyanının yapıldığı dönem için düzeltme beyannamesi vereceklerdir. Bu tercih değişiklikleri mükellef tarafından vergi dairesine ayrı bir dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir.

İade alacağının YMM raporu ile alınmak istendiği hallerde, kural olarak, her bir iade hakkı doğuran işlem türü itibariyle ayrı ayrı YMM raporu düzenlenerek verilmesi gerekmektedir. Ancak, farklı iade hakkı doğuran işlemlerden (tam istisna kapsamındaki işlemler, indirimli orana tabi işlemler, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemler gibi) kaynaklanan iade taleplerinin, aynı vergilendirme dönemine ilişkin olması kaydıyla, aynı YMM raporuna istinaden alınması mümkündür. Bu durumda YMM raporu, her bir işlem türüne ait iade tutarı ayrı ayrı belirtilmek/hesaplanmak, istenilen bilgilere ayrı ayrı yer verilmek ve benzeri hususlara dikkat edilmek suretiyle hazırlanacaktır.

Kısmi tevkifattan doğan iadeler için her bir işlem bazında teminatsız ve raporsuz nakden-mahsuben iade tutarı ile bu tür iadelerde Yeminli Mali Müşavir raporunun geçerliliğini gösteren toplu liste aşağıdaki gibidir. (*)


Kısmi Tevkifata
(KDV İade Hakkına)
Konu İşlemin Türü
Teminatsız ve Raporsuz Mahsuba İlişkin Sınır
Teminatsız ve Raporsuz Nakit İadeye ilişkin Sınır
Mahsup, Nakit İade veya Teminat Mektubu Çözümü İçin YMM Raporunun Geçerli Olup Olmadığı
Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri
2.000 TL.
-
Geçersiz
Makine, teczihat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri
2.000 TL.
-
Geçersiz
Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri
2.000 TL.
-
Geçersiz
Etüt, plan proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler
2.000 TL.
-
Geçersiz
Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri
2.000 TL.
-
Geçersiz
Yapı Denetim Hizmeti
2.000 TL.
-
Geçersiz
Servis taşımacılığı hizmeti
2.000 TL.
-
Geçersiz
Her türlü baskı ve basım hizmeti
2.000 TL.
-
Geçersiz
İşgücü temin hizmeti
2.000 TL.
-
Geçersiz
Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti
2.000 TL.
-
Geçersiz
Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri
2.000 TL.
2.000 TL.
Geçerli
Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklam gelirlerine konu işlemleri
2.000 TL.
2.000 TL.
Geçerli
Tebliğin (3.2.13) bölümü kapsamındaki hizmetler
2.000 TL.
2.000 TL.
Geçerli
Külçe Metal teslimleri
2.000 TL.
2.000 TL.
Geçerli
Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi
2.000 TL.
2.000 TL.
Geçerli
Metal, plastik, kağıt, cam hurda, ve atıklarının teslimi
2.000 TL.
2.000 TL.
Geçerli
Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen ham madde teslimi
2.000 TL.
2.000 TL.
Geçerli
Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi
2.000 TL.
2.000 TL.
Geçerli
Ağaç ve orman ürünleri teslimi
2.000 TL.
2.000 TL.
Geçerli
(*) Tablo, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Haziran 2012 Sayısı, Mehmet MAÇ-YMM Yazısından Alınmıştır.

4-  SONUÇ
Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması için vergiye tabi işlemlere taraf olanları sorumlu tutma yetkisine sahiptir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini kullanarak 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı (117) seri no.lu KDV genel tebliği ile daha önce muhtelif tebliğlerde düzenlemiş olduğu katma değer vergisi tevkifatı ile ilgili hükümleri iptal ederek hepsini bu tebliğde toplamıştır. Belirtilen tebliğde tevkifat uygulamasını tam tevkifat ve kısmi tevkifat olarak iki başlık halinde hüküm altına alan bakanlık, birçok tebliğde ayrı ayrı yapılan tevkifata ilişkin hükümleri de tek bir tebliğde toplanmış ve özellikle kısmi tevkifattan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesi hususunu da yine bu tebliğde açıklamıştır.
1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 117 Seri No’lu KDV Genel Tebliği daha sonra 118 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile ufak bir değişikliğe uğramışsa da tebliğ hakkında asıl açıklamalar 21.06.2012 Tarihinde yayımlanan  63 Sıra Numaralı KDV Sirküleriyle olmuş ve tebliğde tam açık olmayan hususlara çeşitli örnekler verilmiştir.
Yayımlanan 63 No.lu KDV Sirkülerinin açıklığa kavuşturduğu önemli hususlarda biri ise 107 Seri No’lu KDV Genel Tebliğinin yürürlük tarihinden önce gerçekleşen işlemlere ilişkin iadesi gereken KDV’nin 1. No.lu beyannamede gösterileceği, ve işlemin ait oldukları dönemde geçerli mevzuata göre değerlendirileceğidir. Böylelikle tebliğin yayım tarihinden önce yapılmış tevkifata tabi işlemlerden doğan iade tebliğin yayım tarihinden sonra talep edilmiş olsa dahi yine eski hükümlere göre yerine getirilecektir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com 

BUMERANG

Follow by Email